Lees het in uw eigen krant. LEES DE WAARHEID DeWaarheid.nu
VOLKSEDITIE VOOR NEDERLAND
VCP.nu

HOME

DutchEnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish


Coalitieakkoord Oldambt vol goede voornemens

Van de redactie

25-05-2014 - Het heeft ruim twee maanden geduurd, maar ze zijn eruit. SP, PvdA, CDA en de Partij v.h. Noorden hebben elkaar gevonden in een akkoord dat "Samen sterk, sociaal aan het werk voor Oldambt!" heet.

Het is een ambitieus akkoord waaruit blijkt dat de SP zich als grootste partij in Oldambt en voortrekker tijdens de coalitieonderhandelingen niet de kaas van het brood heeft laten eten. De teneur is duidelijk: een sterke nadruk op sociaalmaatschappelijke zaken, min of meer duidelijke bindende afspraken waar het moet en vrijheid van standpuntbepaling waar het kan, of niet anders kan.

Er is sprake van een herkansing waar het de samenwerking tussen de SP en de PvdA betreft. De vorige coalitie, waarvan beide partijen deel uitmaakten, bleek niet bestand tegen negatieve sentimenten die vooral bij de PvdA ten aanzien van de SP een rol speelden. Een kleinigheid, de regeling van een agenda, bleek voldoende voor de PvdA om de SP uit het college te werken. De SP werd verweten, tegen de afspraak in, voorgenomen bezuinigingen op het sociale domein te betrekken in de discussie die binnen de coalitie werd gevoerd over het al dan niet agenderen van de perikelen rond wat toen nog het Cultuurhuis heette. De SP werd door de PvdA gedwongen het college te verlaten, hetgeen ook geschiedde.

Met deze geschiedenis in het achterhoofd valt het te prijzen dat beide partijen elkaar een tweede kans gunnen en de SP is er op het eerste gezicht in geslaagd veel van haar eigen programmapunten in het akkoord te verwezenlijken.

Sociaalmaatschappelijk

De beoogde coalitie wil het minimabeleid op het huidige niveau handhaven, de Volkskredietbank zal niet worden gekort, de zorg die nodig is zal worden geleverd, dorpen en wijken krijgen meer mogelijkheden om inwoners te ondersteunen. Kortom, de nadruk ligt op de "menselijke maat".

De coalitiepartijen realiseren zich dat er veel extra taken door de Gemeente Oldambt zullen moeten worden uitgevoerd. Het plan is de lijnen te verkorten, de toegankelijkheid tot de gemeentelijke instanties tot naar wijk- en buurtniveau te vergemakkelijken, en meer samen te werken met buurgemeenten.

Om deze nieuwe taken uit te voeren ontvangt Oldambt extra geld van het Rijk, maar de coalitie wil zich niet onvoorwaardelijk vastleggen op de bedoelde besteding van dat extra geld.

"In Oldambt zorgen we ervoor dat iedereen de zorg krijgt die noodzakelijk is. Geld vanuit de Rijksoverheid voor de decentralisaties (AWBZ/WMO, Jeugdzorg, Participatiewet, passend Onderwijs) worden daarvoor aangewend. Middelen blijven voor deze posten in het sociaal domein bestemd tenzij er meerjarig geld overblijft en kwaliteit gewaarborgd is."

De laatste "tenzij-zin" laat de mogelijkheid voor de coalitie open om zogenoemd geoormerkt geld toch aan andere zaken te besteden. Bovendien lijkt het erop, dat men verwacht geld over te houden. Dat mag natuurlijk, maar reëel is dat niet en het mag ook geen doel zijn. Oldambt zal eerder veel tekort komen dan iets overhouden.

De door de vorige coalitie voor 2015 voorgenomen bezuinigingen op welzijnswerk en maatschappelijke dienstverlening worden ongedaan gemaakt. De beoogde coalitie meent dat het handhaven van die bezuinigingen onverantwoord is.

Partijen zijn overeengekomen een aantal fondsen in te stellen waaruit bijvoorbeeld de bibliotheken, die zouden verdwijnen, tot 2017 gefinancierd kunnen worden. Ook op andere gebieden stelt men fondsen in voor totaal € 4.464.000,--.

In het oog springen het infrastructuurfonds dat met 2 miljoen euro wordt gevuld en het sociaal noodfonds van een half miljoen euro.

Participatiewet en WWB

Partijen kunnen er niet onderuit. De Participatiewet en de nieuwe Bijstandswet, beide afkomstig uit het brein van PvdA-Staatssecretaris Klijnsma, treffen ook Oldambt. Er is al genoeg gezegd over deze wetten die op sommige punten in strijd zijn met mensen- en grondrechten. Uit het coalitieakkoord valt niet op te maken dat partijen zich daar erg aan storen, laat staan dat er sprake is van enig verzet. Allerlei maatregelen om aan de nieuwe wetten te voldoen passeren de revue. Ook in Oldambt zullen de zwaksten, van verstandelijk gehandicapten tot bijstandsgerechtigden niet aan "dwangarbeid" en mogelijke vernedering ontkomen. Hier hadden we, met de SP als leidende partij, toch op meer compassie gerekend. De beoogde coalitie stelt wel duidelijk, dat werken met behoud van uitkering niet tot verdringing mag leiden, maar in hoeverre er daadwerkelijk geen sprake zal zijn van verdringing is uiteraard altijd arbitrair. Hier proeven wij de invloed van de PvdA, het CDA én van de PvhN.

Meevaller of wanbeleid?

De hiervoor genoemde fondsen worden gefinancierd met "gevonden" geld. Er blijkt sprake te zijn van 3,6 miljoen euro begrotingsoverschot 2013 en er zullen aandelen Attero (voorheen Essent Milieu) ad 9 ton verkocht worden. De "oude" coalitie blijkt veel te enthousiast bezuinigd te hebben op voor de inwoners van Oldambt belangrijke zaken als schoolzwemmen, sportverenigingen en -accommodaties etc. Bezuinigingen die voornamelijk door wethouder B. Boon (eerst namens GroenLinks en later namen Progressief Oldambt) zijn doorgevoerd. Dezelfde wethouder zal nu namens de PvhN zijn werkzaamheden in de nieuwe coalitie voortzetten.

Deze meevaller, die overigens grotendeels goed besteed zal worden, is het gevolg van wanbeleid door het vorige college en voortdurende onoplettendheid van de raad. Dit gegeven zal zowel voor de nieuwe coalitie als voor de raad een waarschuwing moeten zijn die zeer ter harte genomen moet worden. Dat geldt temeer nu de door het Rijk voorgenomen transities bijzonder zwaar op de gemeentebegroting zullen gaan drukken en wellicht voor veel grotere financiële problemen zorgen dan nu te overzien is.

Economie en werkgelegenheid

Het coalitieakkoord bevat over deze onderwerpen tal van wensgedachten, maar er zijn ook enkele concrete punten. Zo zal Oldambt grotere invloed willen hebben op SW-bedrijf Synergon, samenwerking met Duitsland bevorderen en gunstige vestigingsvoorwaarden proberen te scheppen voor bedrijven. De coalitie wil proberen een investeerder te vinden voor een luxe recreatiepark in het Oldambtmeergebied. Overigens zijn overheden die met minimale middelen werkgelegenheid scheppen vrij zeldzaam.

In dit verband dient niet onvermeld te blijven dat de beoogde coalitie fors in eigen vlees wil snijden. Onderzocht zal worden of het allemaal niet een tandje minder kan. Er wordt niet voor teruggedeinsd om (kostbare) externe deskundigheid in te schakelen. Deze exercitie zal in elk geval geen extra werkgelegenheid opleveren, integendeel.

Conclusies

Niet alle punten in het coalitieakkoord zijn hier besproken. We hebben de meest in het oog springende zaken aangestipt. Partijen hebben in hun akkoord opgenomen dat zij graag gebruik zullen maken van de bestuurskracht van de burgemeester, die, overigens geheel terecht, de afbouw van de nieuwe Klinker in zijn portefeuille houdt. Juist een onderwerp waarbij de burgemeester meer kracht dan kunde heeft laten zien.

De herindeling, die als het allemaal lukt wat partijen zich voornemen, volstrekt overbodig is, blijft staan zoals dat door het vorige college met instemming van de raad besloten is. Partijen laten een mogelijke wijziging in dit voornemen in het midden. Zij hebben de mogelijkheid ieder voor zich een eigen standpunt in te nemen indien de herindeling weer aan de orde komt. Het is dan ook niet uitgesloten dat het eerdere besluit alsnog de nek omgedraaid wordt, zoals dat bijvoorbeeld in Menterwolde en Pekela gebeurde.

Het akkoord is voorzien van een behoorlijke portie SP. Dat doet recht aan de uitslag van de verkiezingen, maar het is ook duidelijk dat met name de PvdA een toontje lager zingt na haar optreden van het vorige college dat gekenmerkt werd door allerlei interne strubbelingen, kwesties en echecs.

De nieuwe coalitie krijgt te maken met een erfenis die nog wel eens een heel zwaar stempel op het voorgenomen beleid kan gaan drukken. De kans op uit de kast vallende lijken is aanwezig.

Op verschillende beleidsgebieden laat het coalitieakkoord meer dan voldoende ruimte voor inhoudelijke discussie en bijsturing open. Het is daarom van groot belang dat een ervaren partij als de VCP de broodnodige oppositie zal kunnen leiden.

De toekomst zal leren of het nieuwe college de rit zal uitzitten, of alle wethouders aan boord blijven en of de burgemeester in staat zal zijn om zijn bestuurskracht een beetje te beteugelen. De coalitiepartijen nemen zich in elk geval voor het bestuur van de gemeente Oldambt enthousiast, vol ambitie en vooral samen en verbindend, bij de kop te pakken. Goede voornemens, maar dat ontslaat de raad niet van de plicht de vinger nauwgezet aan de pols te houden. In elk geval nauwgezetter dan de afgelopen vier jaar het geval was.

 


Share |